IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. ''Generała Stefana Roweckiego - Grota''

Klasa wojskowa– mundur w nowej odsłonie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie,
do wyboru: język angielski, matematyka, informatyka.Klasa wojskowa to oferta dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i studentów cywilnych oraz tych, którzy chcą prowadzić działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej.
Program realizowany będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Zajęcia będą się odbywać przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Ubiegamy się o zakwalifikowanie do programu, którego celem jest utworzenie Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. 
Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o indeks na wszystkie kierunki wyższych szkół wojskowych i liczyć na przyjęcie na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji).


W naszej szkole od kilku lat istniały klasy o profilu paramilitarnym, których absolwenci zyskiwali dodatkowe umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w różnego rodzaju służbach mundurowych. W roku 2018/2019 postawiliśmy na struktury wojskowe. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim i Jednostką Wojskową 4390 – im. Księcia Józefa Poniatowskiego w  Tomaszowie Mazowieckim, instruktorzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i jej emerytowani oficerowie prowadzić będą nowoczesne, specjalistyczne formy zajęć teoretycznych i praktycznych zarówno na terenie szkoły, jak i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto, uwzględniając potrzeby młodzieży oraz rynku pracy, szkoła podjęła działania zmierzające do udziału w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program ten, oprócz nauki standardowych dla liceum przedmiotów, umożliwia uczniom klas wojskowych realizację zajęć edukacji wojskowej.


 
Zasady rekrutacji do klasy wojskowej IV LO:
 

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia

Dodatkowo punktowane są:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych oraz artystycznych,
 • praca na rzecz szkoły,
 • wolontariat.

Korzyści wynikające z ukończenia klasy wojskowej IV LO:
 
 • wiedza i umiejętności potrzebne do zdania matury (zajęcia lekcyjne z wykwalifikowaną kadrą otwartą na potrzeby uczniów),
 •  wysoka sprawność fizyczna (regularne treningi),
 •  umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuowania nauki w szkołach wojskowych (zajęcia specjalistyczne).
 
Dodatkowo, w przypadku akceptacji przez MON wniosku o objęcie szkoły programem pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, absolwent klasy wojskowej może liczyć na:
 
 • dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia,
 • wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału,
 • wpis na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową),
 • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
 • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji),
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
 
 

 Angażując się w zajęcia prowadzone w klasie wojskowej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim, zdobędziesz umiejętności niezbędne zarówno w pracy jak i codziennym życiu. Zyskasz siłę i wysoką sprawność fizyczną, nauczysz się lepiej dbać o zdrowie, będziesz człowiekiem o szerokich horyzontach umysłowych, posiadającym umiejętność pracy w zespole, łatwość podejmowania decyzji, cechować Cię będzie kreatywne działanie i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

ZAPRASZAMY!
 

Link do filmu archiwalnego klasy paramilitarnej z roku szkolnego 2016-2017

https://www.youtube.com/watch?v=p4dAxo0AdtY&feature=youtu.be